Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z portalu internetowego znajdującego się pod adresem URL http: mmdesignew.pl, zwanego dalej “Portalem”.
 • Portal prowadzony jest przez Annę Res zwaną dalej “Administratorem” lub „Sprzedającym” lub „Usługodawcą”.
 • Adres Portalu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.mmdesignew.pl , e-mail – mmdesignew@gmail.com, telefon 736 858 149.
 • Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Portalu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
  Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Serwis („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL https://mmdesignew.pl/polityka-prywatnosci/
 • Twórcą i administratorem Informacji jest Anna Res.
 • Dostęp do informacji na łamach Serwisu zostaje udzielony na korzystanie z niej w celach niekomercyjnych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 • Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu, pobrania treści Regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

§ 2. Zasady korzystania z Serwisu

 • Przedmiotem działalności Administratora w ramach Serwisu jest:
  Publikowanie informacji na temat działalności firmy MmDesigNew, moderowanie informacji zawartych w serwisie.
 • Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji.
 • Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Portalu, o promocjach Portalu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

§3. Zastrzeżenia Prawno autorskie

 • Wszelkie prawa własności intelektualnej dot. informacji w ramach Serwisu są własnością jej Twórcy i chronione są odpowiednimi przepisami prawa autorskiego.
 • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich Twórcy informacji w Serwisie.

§4. Uprawnienia Użytkownika

 • Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik nie jest uprawniony do: 
 1. dystrybuowania informacji umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Twórcy
  zwielokrotniania,
 2. trwale lub czasowo informacji z Serwisu w całości lub w części jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie;
 3. modyfikowania, dokonywania tłumaczeń, przystosowywania informacji umieszczonych w Serwisie, zmieniania ich układu ani wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w ich treści;
 4. tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na bazie Informacji opublikowanych w Serwisie

§5. Prawa i Obowiązki Użytkownika.

 • Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Portalu.
  Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 • Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: mmdesignew@gmail.com
 • W ramach Portalu zabronione jest działanie, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

§ 6. Prawa i Obowiązki Administratora.

 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub błędy w funkcjonowaniu Portalu nie wynikające z okoliczności, za które on nie odpowiada, w tym zakłócenia prowadzące do utraty danych, informacji, innych treści umieszczonych w Portalu oraz zakłócenia niekorzystnie wpływające na sprzęt komputerowy (zarówno oprogramowanie jak i tzw. hardware) wykorzystywany celem korzystania z Portalu.
 • Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za niemożność (czasową jak i trwałą) korzystania przez Użytkowników z jakiejkolwiek funkcji Portalu lub usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu nie wynikające z okoliczności, za które on nie odpowiada, które powstają z dokonywania zmian lub ulepszeń w Koncepcji Portalu jak również wynikającą z rezygnacji z określonych funkcji Portalu bądź świadczenia określonych usług drogą elektroniczną. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy będą powiadomieni z odpowiednim uprzedzeniem.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  treści i informacje przekazywane przez Użytkowników, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność;
  za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji Portalu.

§7. Postanowienia końcowe

 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).